Българска Газова Асоциация

Всички заедно - проектанти, вносители и производители на газово оборудване, инсталаторски и сервизни фирми, надзорни лица, газопреносни и газоразпределителни предпиятия, търговци на природен газ за комплексно развитие на сектора.

„Българска газова асоциация“ обединява капацитета и усилията на своите членове за развитието на газовия сектор в страната и региона чрез формирането на експертизи, становища и предложения по усъвършенстване на нормативната уредба в сектора, чрез разширяване на газовия пазар и налагане на енергийно ефективни решения в отрасъл енергетика.

„Българска газова асоциация“ ще работи в близко сътрудничество със сродните организации в сектора и ще взаимодейства с администрацията за хармонизиране на нормативната уредба с европейското законодателство в български условия.

„Българска газова асоциация“ ще координира плановете, инициативите и мероприятията за постигане на общите цели.

МИСИЯ

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Защита на общите интереси

Високо качество на услугите в бранша

Корпоративна отговорност

Иновативност

Ефективно използване на природния газ

Подготовка на кадрите в отрасъла

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ
СЪВЕТ

Пламен Павлов
председател

Дафинка Янкова
заместник председател

Ангел Станев
секретар