Меню Затваряне

ЗА БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ

ПРОФИЛ

      БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ е Сдружение с нестопанска цел, с профил в енергетиката и сектор природен газ.
      Българска Газова Асоциация е пълноправен член на Българска Търговско Промишлена Палата, с представител в Управителния съвет на Палата, отговарящ за сектор природния газ.
      Българска Газова Асоциация е пълноправен член на Българска институт по стандартизация, с представители в техническите комитети ТК – 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди, битови уреди на течно и течно гориво, ТК – 60 Газова инфраструктура, ТК – 104 Поддържане, съдове и съоръжения по налягане, промишлени газопроводи.
      Асоциацията е учредител на Българо Македонска Търговско Промишлена Палата, съорганизатор на Енергийния форум в Скопие, януари.2019 и Кръгла маса за газовата свързаност, Скопие, декември 2019.
      Представители на Българска Газова Асоциация участват с експертиза в работни групи и разширени заседания на административни органи и органи на гражданското общество, в кръгли маси и енергийни форуми, разработват проекти, становища, предложения и експертизи.

МИСИЯ И ВИЗИЯ

      БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ е учредена с мисия да съдейства активно за развитието на сектор природен газ в страната и региона, чрез експертизи, становища и предложения по усъвършенстване на нормативната уредба в сектора, разширяване на газовия пазар, защита интересите на своите членове и сектор природен газ.
      БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ работи в близко сътрудничество със сродните организации в сектора, стремейки се да допълва, а не да противопоставя идеи и прояви, работи активно с администрацията за хармонизиране на нормативната уредба с европейското законодателство в български условия

ЧЛЕНСТВО

      Учредители и членове на БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ са фирми и специалисти, участващи на всички равнища на газовия сектор – проектиране и надзор на газови системи и инсталации, финансово моделиране в сектора, производители и вносители на газово оборудване, инсталатори, газоразпределителни предприятия, търговци на природен газ, утвърдени мениджъри, администратори и експерти управлявали основни структурни единици в сектора и енергийния отрасъл.

СТРУКТУРА

      Висш орган на БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ е АСАМБЛЕЯТА (Общо събрание) в която участват всички членове на АСОЦИАЦИЯТА, юридически и физически лица, с равноправно участие.
      ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ е оперативен орган на АСОЦИАЦИЯТА съставен от Председател, двама Заместник председатели и Контрольор.

      ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА:
      ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ (СЕКЦИЯ): Проектиране и надзор на газови инсталации и газови съоръжения,
      ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ (СЕКЦИЯ): Производство и търговия с газови уреди и газови съоръжения,
      ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ (СЕКЦИЯ): Инженеринг и инсталиране на газови системи, съоръжения и уреди,
      ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ (СЕКЦИЯ): Пренос, снабдяване и търговия с природен газ,
      СЕКЦИЯ: Експерти и мениджъри.

РЪКОВОДСТВО

      ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПЛАМЕН ПАВЛОВ
      ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ – ДАФИНКА ЯНКОВА
      ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ – КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
      КОНТРОЛЬОР – АНГЕЛ СТАНЕВ
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ: Проектиране и надзор на газови инсталации и газови съоръжения – МИХАИЛ ЦВЕТКОВ
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ: Производство и търговия с газови уреди и газови съоръжения – КЛИМЕНТ СЕИЗОВ
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ: Инженеринг и инсталиране на газови системи, съоръжения и уреди – ЛЮБОМИР ХАДЖИЙСКИ
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ: Пренос, разпределение, снабдяване и търговия с природен газ – КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ: Експерти и мениджъри – ДАФИНКА ЯНКОВА

ЧЛЕНОВЕ

Регистър на членовете (приложено).
 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДОКУМЕНТИ